Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LUMIVA SPORTS, S.R.O.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (Obchodní podmínky) se vztahují na kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup brýlí Lumiva  (Brýle Lumiva nebo Zboží), prostřednictvím internetového obchodu umístěném na adrese www.lumiva.cz
(E-shop), uzavíranou mezi Lumiva sports, s.r.o., společností se sídlem Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava, identifikační číslo: 21009121, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spisová značka: 94467 jako prodávajícím (Prodávající) a jakoukoli osobou, která si prostřednictvím E-shopu objedná Brýle Lumiva (Kupující). Přiměřeně se tyto Obchodní podmínky užijí též na uživatele Brýle Lumiva bez ohledu na to, zda jsou zároveň Kupujícím (Uživatel).

 • Prodej a koupě Brýlí Lumiva se řídí Smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím (Smlouva), a těmito Obchodními podmínkami. V případě rozporů má Smlouva přednost před těmito Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky Kupujícího se na Smlouvu neuplatní, ledaže si strany Smlouvy písemně sjednají opak.
 • Prodávající si vyhrazuje právo omezit či ukončit výrobu a prodej jakékoli z aktuálně nabízených variant Brýlí Lumiva a v této souvislosti v budoucnu jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Změny se však nedotknou již realizovaných Objednávek.
 1. NÁKUP BRÝLÍ LUMIVA
  • Veškerá prezentace Zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a Prodávající takovou prezentací nečiní Kupujícímu nabídku k uzavření Smlouvy, a není tak ani povinen s Kupujícím Smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) se nepoužije.
  • E-shop obsahuje informace o Zboží, jeho základních vlastnostech, ceně včetně DPH a nákladech spojených s balením a dodáním objednaného Zboží (cena Zboží a nákladů spojených s balením a dodáním objednaného Zboží je společně dále označována jako Kupní cena). Kupní cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazena v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu (Objednávka), který obsahuje zejména informace týkající se:
   • totožnosti Kupujícího, jeho dodací a fakturační adrese;
   • druhu objednávaného Zboží a jeho ceně;
   • požadovaného způsobu dodání objednávaného Zboží;
   • nákladů spojených s balením a dodáním Zboží; a
   • způsobu úhrady Kupní ceny.
  • K objednání Zboží dojde vložením vybraného Zboží do elektronického nákupního košíku
   E-shopu a odesláním Objednávky Prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat.
  • Při objednávání Zboží je Kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, které pak Prodávající považuje za aktuální a správné. Pro účely kontroly může Kupující údaje zadané v Objednávce doplňovat či měnit.
  • Prodávající potvrdí Objednávku zasláním automatické potvrzovací e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (E-mail Kupujícího), čímž dojde k akceptaci Objednávky a uzavření Smlouvy.
  • Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Kupní ceny, předpokládaným nákladům na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). V takovém případě je Smlouva uzavřena až doručením tohoto potvrzení Prodávajícímu.
  • Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Kupující. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náklady pro použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy se neliší od základní sazby.    
  •              
 2. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Kupní cenu zaplatí Kupující zvolenou platební metodou v Objednávce. V případě, že zvolí platbu bankovním převodem, platební údaje jsou mu zaslány na E-mail Kupujícího společně potvrzením Objednávky. Kupní cena je v takovém případě splatná do tří dnů od uzavření Smlouvy a její včasné neuhrazení má za následek zrušení Smlouvy od počátku.
  • Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží v okamžiku, kdy je uzavřena Smlouva a současně zaplacena Kupní cena, přičemž k jejímu zaplacení dojde připsáním celkové částky odpovídající Kupní ceně na bankoví účet Prodávajícího.
  • Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při jeho doručení. Náklady za opakované doručení z důvodu nepřevzetí Zboží Kupujícím při prvním dodání, nese Kupující a do doby jejich zaplacení není Prodávající povinen Objednané Zboží Kupujícímu dodat. Pokud Kupující nezaplatí tyto další náklady ve lhůtě k tomu určené, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  • V případě, že je způsob dodání smluven na základě individuálního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a jakoukoli závadu či porušení obalu nahlásit ihned přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky může Kupující převzetí Zboží od přepravce odmítnout. Za škody vzniklé při přepravě nenese Prodávající odpovědnost.
 4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
   • Mají Brýle Lumiva vlastnosti popsané Prodávajícím v E-shopu; a
   • Brýle Lumiva se hodí k avizovanému účelu,

ledaže jsou Brýle Lumiva prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 • Uživatel nesmí Zboží používat žádným jiným způsobem, než k jakému je určeno.
 • Pokud Uživatel poškodí Zboží neodbornou údržbou, mechanickým poškozením či neopatrným zacházením, a to např.:
  • nevhodným zacházením, neodbornou či nedostatečnou údržbou;
  • vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením;

je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytnou u Brýlí Lumiva v době 24 měsíců od jeho převzetí.
 • Není-li Kupujícím spotřebitelem, pak práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na vlastní náklady v jeho sídle a tyto náklady se Kupujícímu neproplácí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel reklamované Brýle Lumiva. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, neujednají-li si Prodávající a Kupující delší lhůtu.
 • Další práva a povinnosti stran Smlouvy související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem prodeje Zboží v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím jsou uvedeny adrese lumiva/gdpr
 2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Odstoupení Kupujícího jednajícího při uzavírání Smlouvy jako spotřebitel
   • Je-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit do čtrnácti (14) dní od převzetí Zboží a požadovat vrácení Kupní ceny, a to zasláním písemného odstoupení na adresu (včetně elektronické adresy) pro vrácení nebo reklamaci Brýlí Lumiva uvedenou v Článku 8.3(i)těchto Obchodních podmínek. Kupující může pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je obsažen v příloze těchto Obchodních podmínek. Pro dodržení lhůty v délce čtrnácti (14) dní postačí, pokud je odstoupení před uplynutím této lhůty alespoň odesláno. Přijetí písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Kupujícímu obratem potvrdí Prodávající na E-mail Kupujícího.
   • V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Kupující odstoupit od Smlouvy ohledně Zboží, které bylo speciálně upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.
   • V případě, že v souladu s těmito Obchodními podmínkami Kupující odstoupí od Smlouvy, ruší se Smlouva od počátku. Zboží pak musí Kupující vrátit Prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dní od odstoupení od Smlouvy v původním stavu, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, které spolu s ním Kupující obdržel.
   • Náklady spojené s vrácením Zboží v souvislosti s odstoupením od Smlouvy podle tohoto Článku nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
   • Pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží nebo dodání Zboží za individuálně sjednaných podmínek, Prodávající je povinen vrátit mu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží a tento rozdíl od vrácené výše Kupní ceny odečíst.
   • Pokud Kupující vrátí Zboží poškozené, nebo nevrátí vše, co od Prodávajícího v souvislosti se Smlouvou obdržel, má Prodávající právo si odpovídající výši takové škody na Zboží nebo chybějícího Zboží jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
   • Pokud Kupujícímu společně se Zbožím poskytl Prodávající dárek, dojde-li k odstoupení od Smlouvy podle tohoto Článku, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
  • Odstoupení Prodávajícího
   • Prodávající má možnost Smlouvy odstoupit, pokud Zboží objednané Kupujícím není schopen dodat, a to z důvodu, že:
    • již není skladem či není možné jej vyrobit; nebo
    • Prodávající není schopen splnit Smlouvu z důvodu nezávislého na jeho vůli, v důsledku přírodní pohromy nebo vyšší moci.
   • Odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího bude vždy činěno písemně a to na E-mail Kupujícího.
   • Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy ve chvíli, kdy již Kupující uhradil Kupní cenu, bude Kupní cena bez zbytečného odkladu vrácena Kupujícímu.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Změny Obchodních podmínek

Aktuální znění Obchodních podmínek je dostupné na E-shopu. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž o jakýchkoli změnách Prodávající předem informuje Kupující a Uživatele formou zveřejnění změn na E-shopu s uvedením data účinnosti vyznačených změn. Nabytím platnosti nové verze Obchodních podmínek ztrácí platnost původní verze Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 • Rozhodné právo a jurisdikce
  • Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek a veškerá práva Kupujícího, Uživatele a Prodávajícího vyplývající ze Smlouvy, v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením či v souvislosti s užíváním Brýlí Lumiva se řídí právním řádem České republiky.
  • Všechny spory vztahující se nebo vyplývající ze Smlouvy či z užívání Brýlí Lumiva budou řešeny obecnými soudy České republiky.
 • Závěrečná ustanovení
  • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lumiva.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na E-mail Kupujícího.
  • Není-li stanoveno jinak, může Kupující nebo Uživatel kontaktovat Prodávajícího za účelem zákaznické podpory, učinění stížnosti nebo např. nahlášení chyby, dotazu nebo požadavku, prostřednictvím e-mailu Prodávajícího: info@lumiva.cz.
  • V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Kupující rovněž může využít platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line, a to na webové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o ochraně spotřebitele).
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  • Fakturační údaje Prodávajícího jsou:
   • název společnosti: Lumiva sports, s.r.o.
   • adresa: Čujkovova 1714/21, Ostrava 700 30, Česká republika
   • adresa elektronické pošty: info@lumiva.cz
   • IČ: 21009121
  • Korespondenční adresa Prodávajícího jsou:
   • název společnosti: Lumivasports, s.r.o.
   • adresa: Mostecká 130, Vsetín, 755 01, Česká republika
   • adresa elektronické pošty: info@lumiva.cz
  • Adresa pro vrácení nebo reklamaci Brýlí Lumiva je:
   • název společnosti: Lumivasports, s.r.o.
   • adresa: Mostecká 130, Vsetín, 755 01, Česká republika
   • adresa elektronické pošty: info@lumiva.cz

  • VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy

Nevyhovující a neopotřebené zboží zašlete na adresu našeho skladu:

Lumiva sports, s.r.o.

Mostecká 130

755 01   Vsetín

Česká republika

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy uzavřené se společností Lumiva sports, s.r.o., Čujkovova 1714/21, Ostrava 700 30, IČ: 21009121, ohledně koupě tohoto Zboží:

 

________________________________________________________________________________

 

Číslo Objednávky         __________________

Datum objednání          __________________

 

Jméno a příjmení Kupujícího    _______________________________________________

 

Datum __________________

 

Podpis __________________

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz