GDPR

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTI LUMIVA SPORTS, S.R.O.
(PRO ZÁKAZNÍKY)

Společnost Lumiva sports, s.r.o., se sídlem na adrese Čujkovova 1714/21, Ostrava 700 30, Česká republika, identifikační číslo 21009121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 94467 (Společnost nebo my), která při své činnosti jako správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků (i potenciálních) a návštěvníků webových stránek (Vy), a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 (GDPR), tímto v souladu s článkem 13 GDPR a zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (Zákon o elektronických komunikacích) poskytuje následující informace o tomto zpracování (Zásady):

 • K čemu slouží tyto Zásady?

Pokud s námi spolupracujete, ať už jste naším zákazníkem či využíváte naše služby a produkty, popřípadě pokud s Vámi zvažujeme jakoukoli formu spolupráce navázat, nebo pokud jste navštívil(a) naše webové stránky, zpracováváme některé z Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl(a) anebo které jsme získali jiným zákonným způsobem.

V tomto dokumentu naleznete souhrnné informace o tom, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu, jakým způsobem, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu je zpracováváme a jaká jsou Vaše individuální práva v souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů.

 • Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud by Vám bylo cokoli nejasné ohledně toho, jak nakládáme s osobními údaji, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@lumiva.cz nebo na korespondenční adrese naší Společnosti: Lumiva sports, s.r.o., Mostecká 130, Vsetín, 755 01, Česká republika.

 • Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáme buď tak, že nám je sami poskytnete, např. v rámci jednání o možné budoucí spolupráci přes naše webové stránky nebo jiné komunikační kanály či při spolupráci samotné (například identifikační údaje; kontaktní údaje; fakturační či transakční údaje), nebo je zjišťujeme automaticky pomocí našich IT systémů, vždy když vstoupíte na naše webové stránky nebo využíváte naše produkty (například údaje z prohlížení webu a marketingové cookies; údaje o poloze zařízení).  

 • Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Zpracováváme o Vás pouze ty údaje, které potřebujeme k plnění našich smluvních povinností, popř. k provedení opatření přijatých na základě Vaší objednávky či pokynu, k dodržování našich zákonných povinností (například vést řádné účetnictví), k tomu, abychom mohli realizovat své oprávněné zájmy (například Vám nabízet naše produkty či posoudit vhodnost možné vzájemné spolupráce), či údaje, k jejichž zpracování nám dáte svůj souhlas.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, přiměřeném stanovenému účelu zpracování. Pro Váš snadný přehled o tom, jaké z Vašich údajů zpracováváme, za jakým účelem a jaký k tomu máme právní titul, jsme připravili následující tabulku:

Kategorie osobních údajů

O jaké údaje se jedná?

Proč údaje zpracováváme?

A jaký k tomu máme právní titul?

Identifikační údaje

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, titul

Pro Vaší identifikaci při realizaci Vaší objednávky,reklamace čiodstoupení od smlouvy, vedení účetnictví a zasílání nabídky našich produktů a služeb (včetně Doplňkových služeb).

 

Pokud s námi uzavíráte jakoukoli smlouvu Vaše identifikační údaje potřebujeme, abychom mohli smlouvu či Vaši objednávku personalizovat (tj. na smlouvě či objednávce Vás identifikovat) a tuto smlouvu pak plnit → titulem pro toto zpracování je tedy splnění smlouvy s Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Vaše identifikační údaje potřebujeme také pro vystavení faktury, resp. plnění povinností, které nám ukládají zákony, především povinnosti vést účetnictví → titulem pro toto zpracování je tedy plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Pokud jsme spolu již v minulosti spolupracovali či jste projevili zájem o naše produkty, Vaše identifikační údaje využíváme také pro to, abychom Vás mohli oslovit s marketingovou nabídkou našich produktů či poptávkou spolupráce → titulem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na přímém marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Kontaktní údaje

email, telefon, adresa místa dodání produktů Společnosti

Ke komunikaci a realizaci Vaší objednávky,reklamace čiodstoupení od smlouvy, vedení účetnictví a zasílání nabídky našich produktů a služeb (včetně Doplňkových služeb).

Vaše kontaktní údaje rovněž potřebujeme k tomu, abychom provedli opatření nezbytná před vznikem smluvního vztahu, jakož i k tomu, abychom mohli plnit smlouvu, kterou s námi uzavřete → titulem pro toto zpracování je tedy splnění smlouvy s Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Pokud jsme spolu již spolupracovali nebo pokud jste projevil(a) zájem o naše produkty, Vaše kontaktní údaje zpracováváme také proto, abychom Vás mohli oslovit s marketingovou nabídkou našich produktů či poptávkou spolupráce → titulem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) resp. Vámi udělený souhlas k zasílání nabídky našich produktů a služeb(čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

Fakturační a transakční údaje

 

informace objevující se na fakturách, informace objevující se na dobropisech, údaje o fakturačních podmínkách a údaje o provedených platbách, fakturační adresa

Pro řádné vedení účetnictví a plnění našich závazků plynoucích ze smlouvy uzavřené s Vámi a pro plnění našich právních povinností

Údaje uvedené na dobropisech zpracováváme, abychom je mohli uhradit → titulem pro toto zpracování je tedy plnění smlouvy s Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Tyto údaje potřebujeme také k tomu, abychom vedli řádně účetnictví a byli připraveni na možné daňové kontroly → titulem pro toto zpracování je plnění našich právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Údaje ze vzájemné komunikace

poznámky z telefonických a osobních rozhovorů, písemná, emailová a jiná komunikace

Pro zajištění zákaznické péče a posilování našeho dobrého jména 

Údaje ze vzájemné interakce můžeme v přiměřeném rozsahu zpracovávat pro zajištění zákaznické péče a posilování našeho dobrého jména → titulem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na zajištění zákaznické péče a posilování našeho dobrého jména (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Údaje z prohlížení webu

IP adresa, technické a nezbytné cookies cookies

Pro analýzu Vašeho chování na našich webových stránkách, sledování jejich vytíženosti a zajištění jejich funkčnost včetně eshopu

Údaje z prohlížení webu zpracováváme pro účely analýzy chování návštěvníků na našich webových stránkách a analýzy vytíženosti serverů, abychom mohli zajistit jejich bezproblémové zobrazení a optimální fungování → titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem na zajištění a zlepšování fungování našich služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), resp. splnění smlouvy a provedení opatření před jejím uzavřením (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Marketingové a analytické cookies

marketingové cookies; analytické cookies

Pro přizpůsobení obsahu našich webových stránek a pro zobrazení reklamy na sociálních sítích a webových stránkách třetích stran

Marketingové a analytické cookies potřebujeme k tomu, abychom mohli přizpůsobit obsah našich stránek Vašim preferencím, zajistili a zlepšili jejich fungování a mohli Vás informovat o našich službách na sociálních sítích a zobrazovat naši reklamu na webových stránkách třetích stran → titulem pro toto zpracování je Váš souhlas s využitím marketingových a analytických cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Veškeré výše uvedené kategorie osobních údajů jsme v nezbytném rozsahu oprávněni zpracovávat za účelem určení, výkonu či obhajoby našich právních nároků, a to na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 • Jaké údaje o Vás zpracováváme na našich webových stránkách?
  • Abychom Vám mohli poskytovat služby odpovídající Vašim potřebám a přáním, využíváme na našich webových stránkách cookies a obdobné prostředky. Cookies představují krátké soubory textových dat, které jsou při návštěvě našich webových stránek nahrány do Vašeho webového prohlížeče. Za pomocí cookies jsme schopni Vám na našich stránkách, sociálních sítích a webových stránkách třetích stran nabídnout obsah podle Vašich preferencí a dříve provedených nastavení. Za pomocí technických a nezbytných cookies jsme pak schopni zajistit funkčnost našich stránek včetně možnosti objednávek našich produktů a služeb.
  • Podle Zákona o elektronických komunikacích jsme ve většině případů oprávněni využívat cookies i bez Vašeho souhlasu. Pokud však využíváme cookies pro zobrazení relevantní reklamy na sociálních sítích nebo webových stránkách třetích stran (marketingové cookies) a v některých případech pro zlepšení a zajištění fungování našich webových stránek (analytické cookies), Váš souhlas potřebujeme.
  • Souhlas s využitím cookies udělíte provedením příslušné volby na našich webových stránkách. Na tuto skutečnost jste upozorněni při vstupu na naše webové stránky. Vámi udělený souhlas s nahráním cookies můžete kdykoliv odvolat na našich webových stránkách nebo provedením změny nastavením Vašeho webového prohlížeče.
 • Co se stane, pokud nám osobní údaje odmítnete poskytnout?

Dokud jste s námi neuzavřel(a) žádnou smlouvu, můžete se rozhodnout nám žádné z výše uvedených kategorií osobních údajů neposkytnout a smlouvu s námi neuzavírat.

Pokud jsme však spolu již navázali obchodní vztah nebo máte zájem o jeho navázání, budeme pro splnění našich povinností potřebovat alespoň Vaše identifikační, kontaktní, fakturační a transakční údaje (v případě subdodavatelů i některé profilové údaje, jako je dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti), jinak s Vámi nemůžeme spolupráci navázat ani Vám naše služby poskytnout.

U osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud tak učiníte, nezpochybníte tím legálnost zpracování osobních údajů v době před jeho odvoláním, ale do budoucna již nebudeme moci tyto údaje zpracovávat.

 • Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který je zpracováváme, poté je nevratně vymažeme. Délka uchování u jednotlivých kategorií údajů se tak liší podle účelu jejich zpracování:

 • údaje zpracovávané pro plnění smlouvy, tedy identifikační, kontaktní, fakturační a transakční uchováváme po celou dobu smluvního vztahu a dále do skončení nejdelší promlčecí lhůty vázající se k povinnostem a právům upraveným touto smlouvou (tedy zpravidla 10 let trvání promlčecí lhůty a 1 rok po jejím ukončení pro případ nároků uplatněných na jejím konci, pokud nebyla ujednána delší promlčecí lhůta či nedošlo k jejímu prodloužení);
 • údaje zpracovávané pro plnění právní povinnosti vést řádně účetnictví, tedy fakturační a transakční údaje, uchováváme nejvýše po dobu 10 let od konce daňového období ve kterém došlo k vystavení posledního dokladu k Vaší objednávce či provedení poslední transakce;
 • údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu nabízet naše produkty a služby, tedy identifikační a kontaktní údaje, uchováváme po dobu 3 let následujících ukončení smluvního vztahu či od našeho posledního kontaktu (pokud k navázání obchodního vztahu nedošlo);
 • údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu se zasíláním nabídky našich produktů a služeb, tedy identifikační a kontaktní údaje, pak zpracováváme pouze po dobu, se kterou jste souhlasili, tedy ne déle jak 3 roky, pokud souhlas neodvoláte dříve;
 • údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění klientské péče a posilování našeho dobrého jména, tedy údaje ze vzájemné komunikace, uchováváme po dobu vzájemné komunikace a do konce kalendářního roku následujícího našemu poslednímu kontaktu;
 • údaje z prohlížení webu zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového chodu našich webových stránek uchováváme po dobu jejich platnosti, ne však déle jak 24 měsíců, pokud technická a analytická cookies ze svého zařízení neodstraníte dříve;
 • marketingové a analytické cookies zpracovávané na základě Vašeho souhlasu, pak zpracováváme pouze po dobu jejich platnosti, se kterou jste souhlasili, tedy ne déle než 24 měsíců, pokud souhlas neodvoláte dříve.

 

 • Komu osobní údaje předáváme ke zpracování? S kým osobní údaje sdílíme?

Vzhledem k tomu, že ke svému podnikání při poskytování některých služeb využíváme externí dodavatele, Vaše osobní údaje jim v nezbytném rozsahu předáváme, aby nám tyto služby mohli zajistit. Jedná se o dodavatele:

 • softwarových služeb a marketingových služeb (např. Tawk.to, Google, Facebook, Instagram);
 • daňových a právních služeb;
 • platebních služeb; a
 • logistických služeb.

Při předávání osobních údajů těmto dodavatelům dbáme na to, aby jako zpracovatelé využívali předané osobní údaje pouze pro dosažení námi stanovených a výše uvedených účelů.

Vzhledem k tomu, že využíváme i služby zpracovatelů sídlících v USA (Google), předáváme osobní údaje i mimo EU. K takovému předávání dochází na základě standardních smluvních doložek.

Vaše osobní údaje můžeme předávat i dalším příjemcům (správcům), a to poskytovatelům doplňkových služeb o které jste projevili zájem.

Mezinárodním organizacím osobní údaje nepředáváme.

 • Využíváme při zpracování automatizované rozhodování, včetně profilování?

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaného rozhodování či profilování, tj. k situaci, kdy by osobní údaje byly zpracovávány automatizovaně, bez lidského zásahu, a výsledek tohoto automatizovaného zpracování by měl pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho jinak významně dotýkal. Při jakémkoli nakládání s Vašimi údaji z naší strany je vždy přítomen člověk. Pokud bychom do budoucna chtěli přikročit k využití procesu automatizovaného rozhodování, budeme Vás o takovém záměru informovat.

 • Jaká práva ve vztahu k osobním údajům máte a jak jich u nás využít?

Je naší povinností a prioritou zajistit, aby zpracování veškerých osobních údajů naší Společností probíhalo řádně a bezpečně. K osobním údajům tak mají přístup pouze pověřené osoby skrze zabezpečený přístup a ve chvíli, kdy údaje nebudou dále potřeba, vymažeme je.

Zároveň Vám garantujeme níže uvedená práva, která u nás můžete uplatnit písemně, telefonicky nebo emailem na výše uvedené kontakty. Vynasnažíme se Vám obratem odpovědět, a pokud to bude možné, Vaší žádosti vyhovět. Veškeré informace a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pouze v případě, kdy bychom Vaši žádost shledali zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, můžeme si naúčtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Také pokud by se Vaše žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů opakovaly, vyhrazujeme si právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek k pokrytí administrativních nákladů.

Pokud nás požádáte o vyjádření či informace o přijatých opatřeních, poskytneme Vám je co nejdříve, nejpozději však do měsíce. Tuto lhůtu můžeme prodloužit pouze pokud to bude nutné s ohledem na složitost a počet žádostí. O takovém prodloužení bychom Vás však vždy informovali a uvedli jeho důvod a délku, která nepřesáhne 2 měsíce.

 • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a přístup k osobním údajům

Máte právo být informován, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, o jaké údaje se jedná, za jakým účelem je zpracováváme, komu Vaše údaje předáváme (nebo jakým kategoriím příjemců osobních údajů), jaká máte v souvislosti s námi prováděným zpracováním práva, že se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, jaké jsou zdroje zpracovávaných osobních údajů a zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. K zajištění Vaší informovanosti slouží rovněž tyto zásady.

Pokud bychom zamýšleli dále zpracovávat Vaše údaje pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytneme Vám ještě před takovým zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace, na které se vztahuje toto právo, najdete i v tomto dokumentu, to Vám však nebrání o ně znovu požádat.

Na Vaši žádost Vám také poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Právo na opravu

Pokud se některý z Vašich osobních údajů, které zpracováváme, změnil, například jste změnil(a) bydliště nebo telefonní číslo, máte právo od nás požadovat opravu těchto údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení; i přes Vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat, například pokud by se jednalo o faktury, které potřebujeme uchovat z daňových důvodů. V každém případě však budete o vyřízení Vaší žádosti detailně informováni. Údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, mažeme automaticky, můžete se však na nás kdykoli obrátit s žádostí o výmaz.

 • Právo na omezení zpracování

Máte právo od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů (tedy, aby nedošlo k jejich využívání, ale zároveň, aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), a to v následujících případech:

 • zpochybnili jste přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu potřebnou pro ověření přesnosti);
 • zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, avšak Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad těmi Vašimi.

I v případě, že dojde k omezení zpracování, budeme nadále moci Vaše osobní údaje zpracovávat v těch případech, kdy to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob.

 • Právo na přenositelnost údajů

Pokud nás požádáte, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu subjektu, který určíte, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Pokud by z naší strany docházelo k automatizovanému rozhodování či profilování, můžete námitku dále vznést i proti takovému zpracování.

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud budete mít dojem, že s Vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu s našimi povinnostmi, obraťte se prosím na naši kontaktní osobu uvedenou v záhlaví dokumentu. Věříme, že se nám podaří jakékoli nesrovnalosti objasnit. Pokud nebudete spokojeni s naší reakci, máte vždy právo obrátit se s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů i na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz